Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Lipska powiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14.07.2008 r. na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu  9 osób  przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”  - jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta:
 
Sieńko i Syn Sp. z o.o.
15-168 Białystok
ul. Wysockiego 65
  

Wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki zawarte w SIWZ i w ustawie PZP, zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi  123.500,00 PLN (brutto) i jest niższa niż kwota przewidziana na sfinansowanie powyższego zamówienia.

Jako kryterium oceny ofert była cena za wykonanie przedmiotu zamówienia. W ocenie punktowej oferta ta otrzymała 100 punktów.

W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty.
W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 

Małgorzata Cieśluk
Burmistrz Lipska

Lipsk, dnia: 14.07.2008 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2008-07-15

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2008-07-15

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2008-07-15