Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Lipska
 
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z późniejszymi zmianami)
 
Ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa w 2010 roku, w okresie od daty podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2010r.
 
 
1. Rodzaj zadania:
a/ propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa,
b/ prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu z osobami, które wyróżniają się osiągnięciami lub umiejętnościami w tych dziedzinach.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wyszczególnionych w pkt 1 – wynosi 5.400,00 zł.
 
3. Zasady przyznawania dotacji:
 
a/ o udzielenie dotacji mogą ubiegać się prowadzące działalność pożytku publicznego organizacje pozarządowe oraz podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 
b/ zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 
c/ wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
Wówczas oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać swoją ofertę.
 
d/ Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, które wpłyną na podważenie wiarygodności merytorycznej lub finansowej oferenta, a w konsekwencji na ocenę ostateczną oferty,
 
e/ zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
4. Termin i warunki realizacji zadania:
a/ termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2010 r.
b/ warunki realizacji zadania:
- uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach,
- przygotowanie zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym.
5. Termin składania ofert do dnia 24 sierpnia 2010 r.  godz. 10.00.
 
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ wybór oferty nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego w pkt.5
b/ oferta powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania z innych źródeł,
- deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
c/ każda oferta winna być złożona na osobnym druku wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego       i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).Wzór oferty można  pobrać w Urzędzie Miejskim w Lipsku ul. Żłobikowskiego 4/2, pokój nr 17.
d/ do wniosku powinien być dołączony aktualny odpis z rejestru  (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
e/ wniosek powinien być podpisany przez osobę (lub osoby) uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy,
f/ przy dokonaniu wyboru oferty stosowane będą kryteria określone w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- ocena możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
7. Na realizację niżej wymienionych zadań wydatkowano dotychczas środki w formie dotacji dla organizacji pozarządowych:
 
w roku 2009 udzielono dotacji w wysokości – 59.000.00 zł. na:
a/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
b/ propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz integracji w tym zakresie osób niepełnosprawnych i zdrowych.
 
w roku 2010 udzielono dotacji na:
a/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – w wysokości – 40 000,00 zł
b/ upowszechnianie kultury sztuki i tradycji w 2010 r. wśród społeczeństwa oraz integracyjnej działalności w dziedzinie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych i zdrowych- w wysokości - 11 490,24 zł
 
Burmistrz Lipska zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu - z przyczyn niezależnych od organu ogłaszającego przetarg.
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Maria Hećman
Sekretarz Gminy
 
 
Lipsk, dnia: 30.07.2010 r. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2010-07-30

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2010-07-30

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2010-07-30