Zaproszenie do składania ofert na Usługi integracji społecznej

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
 Usługi integracji społecznej
 
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Lipsk uzyskała dotację w wysokości 15.000 PLN, całość dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipsk, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.
 
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
    • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
    • usługa będzie realizowana w partnerstwie[1] z innymi usługodawcami.
 
2.      SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, dnia 01.07.2010 r. o godzinie 10.00.
 
3.      PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.
 
4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
 
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
Projekt „Wszyscy razem – przyłącz się do nas” jest kontynuacją wybranych usług z projektu realizowanego w latach 2008 – 2009. Jego celem jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, kultywowanie twórczości regionalnej i tradycji w oparciu o posiadaną bazę lokalową w miejscowościach Lipsk, Rygałówka, Kopczany – usługi na rzecz grup wykluczonych: dzieci i młodzież, rodziny, osoby starsze.
 
Szczegółowy zakres projektu:
 
  1. utrzymanie świetlic i kontynuacja zajęć wśród społeczności lokalnej w Rygałówce i Kopczanach, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym z rodzin wykluczonych: zajęcia kulinarne, sportowe, plastyczne, ceramiczne, itp.:
- zatrudnienie osób do prowadzenia świetlic (min. 2 osoby),
- otwarty charakter zajęć,
- dostępność usług w ciągu całego tygodnia, minimum trzy razy w tygodniu po cztery godziny dziennie, w godzinach popołudniowych,
- świadczenie usług dla min. 10 osób na jedną świetlicę;
 
2.      kontynuacja działalności Klubu Rękodzieła Ludowego w świetlicy w Lipsku, organizacja wystawy prac w/wym. klubu
- otwarty charakter zajęć,
- spotkania klubu minimum 1 raz w tygodniu,
- świadczenie usług dla min. 8 osób,
 
3.      warsztaty dla młodzieży z przygotowywania potraw regionalnych z ich prezentacją
- prezentacja na zakończenie warsztatów powinna być otwarta i ogólnodostępna dla całej społeczności lokalnej,
 
4.       Dodatkowo w świetlicy w Lipsku będą prowadzone zajęcia dla grupy tanecznej, teatralnej i sportowej:
- otwarty charakter zajęć,
- zajęcia prowadzone minimum 1 raz w tygodniu
 
Termin wykonania zamówienia: od 12.07.2010 r. do 30.09.2010 r.
Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 15.000
 
 
5.      UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.      Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.      Organizacje kościelne
3.      Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.      Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.      Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,
 
6.      KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
 
- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
- realistyczny i wykonalny plan działania,
- dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (min. 150 m2), zapleczem kuchennym i toaletą,
- dysponowanie min. 1 osobą z wykształceniem wyższym kierunek humanistyczny z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz min. 2 osobami posiadającymi doświadczenie w organizacji imprez masowych (min. 3 zorganizowane imprezy),
- przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
- Oświadczenie o posiadaniu pomieszczenia z wymaganym wyposażeniem,
- CV personelu mającego realizować usługi,
- protokoły ze spotkań i listy obecności.
 
Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
 
7.      PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
 
SKŁADANIE OFERT
a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzedu Miejskiego w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk w terminie do 05.07.2010 r.
b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
Oferta na świadczenie usług: Wszyscy razem – przyłącz się do nas, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
 
OCENA OFERT
1.      Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.       Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.      Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.       Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.      Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu (xx) tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.      Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.      Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
 
8.      KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Anną Czarnecką – Orpik, podinspektorem Urzędu Miejskiego w Lipsku, pok. Nr 17, tel. (87) 64 22 705, faks (87) 64 22 705
 
9.      ZAŁĄCZNIKI
1.      Formularz Oferty
2.      Wzór Umowy
3.      Wzór Porozumienia
4.      Wzór Sprawozdania


[1] Partnerzy zobowiązani będą do przedłożenia umowy partnerskiej nie później niż w momencie podpisania umowy na realizację usług (porozumienia wewnętrznego), na etapie konkursu wystarczającym jest złożenie listu intencyjnego jak również wskazanie pełnomocnika do działania w imieniu przyszłego partnerstwa.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2010-06-23

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2010-07-07

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2010-06-23