Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Burmistrz Lipska – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów
na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Lipsk. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

1.    Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1)    być pełnoletnim;
2)    zamieszkiwać na terenie Gminy Lipsk;
3)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
4)    posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)    nie może być skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagane dokumenty:

1)    kwestionariusz zgłoszeniowy (zgodnie z załączonym wzorem);
2)    oświadczenie o niekaralności (zgodnie z załączonym wzorem);
3)    dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (poświadczony za zgodność z oryginałem przez kandydata na rachmistrza);

3.    Termin oraz miejsce składania ofert:

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 – 06 – 2020 do 08 – 07 – 2020 r. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 8 lipca 2020 r.  w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lipsku lub pocztą na adres Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Dodatkowe informacje dla osób składających oferty:

1)    kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2)    rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020r.
3)    dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Anna Wasilewska – koordynator Gminnego Biura Spisowego, tel. (87) 64 22 700

Lipsk, dnia 15 – 06 – 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy
/-/   
Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Kapla

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2020-06-15