Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 633,53 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 • Projekt 2 (PDF, 203,85 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

 • Projekt 3 (PDF, 332,71 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

 • Projekt 4 (PDF, 303,61 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

 • Projekt 5 (PDF, 294,6 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2020

 • Projekt 6 (PDF, 215,33 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lipsk

 • Projekt 7 (PDF, 207,31 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przystąpienia Gminy Lipsk do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 • Projekt 8 (PDF, 409,66 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipsk na lata 2020-2021

 • Projekt 9 (PDF, 176,08 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową w Bartnikach kolejnej umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły, Bartniki 8, pozostającego w trwałym zarządzie jednostki oświatowej

 • Projekt 10 (PDF, 283,34 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie wytypowania kandydata Rady Miejskiej w Lipsku na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie na lata 2020-2024

 • Projekt 11 (PDF, 202,33 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipsk na rok szkolny 2019/2020

 • Projekt 12 (PDF, 324,41 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk

 • Projekt 13 (PDF, 223,83 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • Projekt 14 (PDF, 1,22 MB) Podgląd załącznika

  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • Projekt 15 (PDF, 206,08 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

 • Projekt 16 (PDF, 204,97 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

 • Projekt 17 (PDF, 206,41 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji finansów i planowania Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

 • Projekt 18 (PDF, 207,02 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji kultury, oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

 • Projekt 19 (PDF, 206,6 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji gospodarki i środowiska Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

 • Projekt 20 (PDF, 202,64 KB) Podgląd załącznika

  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na 2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Makarewicz

Data wytworzenia: 2019-12-06

Wprowadzający: Rafał Magiera

Modyfikujący: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2019-12-06

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2019-12-06