Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 28 marca 2018 r. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 9.00. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23

Załączniki do treści

 • Projekt 1.pdf (PDF, 208,66 KB)

  w sprawie likwidacji pomnika ku czci żołnierzy Armii Radzickiej w Lipsku

 • Projekt 10.pdf (PDF, 493,09 KB)

  w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • Projekt 11.pdf (PDF, 316,76 KB)

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2018 roku

 • Projekt 12.pdf (PDF, 295,62 KB)

  w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 • Projekt 13.pdf (PDF, 405,29 KB)

  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk

 • Projekt 14.pdf (PDF, 202,15 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

 • Projekt 15.pdf (PDF, 209,79 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sztabin w zakresie objęcia mieszkańców gminy opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance

 • Projekt 16.pdf (PDF, 195,66 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu

 • Projekt 17.pdf (PDF, 470,23 KB)

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018 – 2030

 • Projekt 18.pdf (PDF, 963,14 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 • Projekt 19.pdf (PDF, 542,6 KB)

  w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamienia pamiątkowego upamiętniającego pchor. Stanisława Żłobikowskiego

 • Projekt 2.pdf (PDF, 209,96 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych na cele upraw rolnych

 • Projekt 3.pdf (PDF, 203,41 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 733/2, położonej w Lipsku przy ul. Saperów

 • Projekt 4.pdf (PDF, 194,72 KB)

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku

 • Projekt 5.pdf (PDF, 206,19 KB)

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/195/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipsk na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipsk

 • Projekt 6.pdf (PDF, 297,85 KB)

  w sprawie podziału Gminy Lipsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Projekt 7.pdf (PDF, 298,1 KB)

  w sprawie podziału Gminy Lipsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • Projekt 8.pdf (PDF, 201,55 KB)

  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk

 • Projekt 9.pdf (PDF, 194,1 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-03-21

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-03-22

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-03-21