XXI Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

Postanowienie
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 15 punkt 1, § 21 ust. 3 Statutu Gminy Lipsk uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/239/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 września 2018 r. (t. j. Dz. Urz. WP z 2018 r. poz. 3986) zmienionego uchwałą  Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lipsk (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 27 grudnia 2018 r. poz. 5352) postanawiam:

1) Zwołać XXI sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień  31 marca 2021 r.

2) Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 1100.

3) Rada Miejska obradować będzie w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, ulica Rynek 23.

Mając na względzie występujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, związany z koronawirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami, apeluję do osób zainteresowanych przebiegiem sesji o oglądanie i wysłuchanie obrad Rady Miejskiej w Lipsku za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie www.lipsk.pl

4)  Zaproponować następujący porządek obrad:

   Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
 10. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 11. Przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2020 rok.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2021 roku.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy Via Carpatia po trasie przebiegu DK Nr 8 i połączenia jej z Via Baltica w miejscowości Raczki.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021.
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 17. Raport monitoringowy z wdrażania w 2020 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016-2021.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.    

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksander Topolewski

 

 

                                                                                  

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Makarewicz

Data wytworzenia: 2021-03-26

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2021-03-26

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2021-03-26