XVI Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

Postanowienie

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zwołania XVI sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) postanawiam:

1) Zwołać XVI sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 6 sierpnia  2020 r.

2) Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.

3) Rada Miejska obradować będzie w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, ulica Rynek 23.

4)  Zaproponować następujący porządek obrad:

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 4. Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lipsk na rok szkolny 2020/2021.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk, określonej działką o nr ewid. 281/6, obręb 0001 Miasto Lipsk.
 12. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk, określonej działką o nr ewid. 316, obręb 0017 Rakowicze.
 13. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Rygałówce w roku 2019/2020.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                             

                                                                                                

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk

Otrzymują:

1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.

2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.

3. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.

4. Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Makarewicz

Data wytworzenia: 2020-07-30

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2020-07-30

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2020-07-30