XIII Sesja Rady MIejskiej w Lipsku

Dnia 30 marca 2020 r. o godz. 9:00 odbędą się obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

Mając na względzie występujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenie epidemiczne, związane z koronawirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami, apeluję do osób zainteresowanych przebiegiem sesji o oglądanie i wysłuchanie obrad Rady Miejskiej w Lipsku za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie www.lipsk.pl

Osoby, które chciałyby złożyć wniosek lub informację mają możliwość przekazania swoich wystąpień na piśmie do Biura Rady Miejskiej na adres:  barbara.makarewicz@lipsk.pl, w celu przedstawienia  ich na sesji.
        
Proponowany porządek:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
4. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
8. Uchwała w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lipsk lub jej jednostkom organizacyjnym.
9. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk, określonej działką o nr ewid. 164/2, obręb 0018 Rogożynek.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2020 roku.
11. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
12. Przedłożenie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2019 rok.
13. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
16. Raport monitoringowy z wdrażania w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016 – 2021.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.                                                                            

Przewodniczący Rady

Tadeusz Krysiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2020-03-24

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2020-03-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2020-03-24