VIII sesja Rady Miejskiej w Lipsku

Postanowienie

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie zwołania VIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) postanawiam:

1) Zwołać VIII sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 24 wrzesień 2019 r.

2) Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.

3) Rada Miejska obradować będzie w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, ulica Rynek 23.

4) Zaproponować następujący porządek obrad:

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019-2034.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk.
 10. Sprawozdanie z działalności ZSS w Lipsku w roku 2018/19.
 11. Sprawozdanie z działalności SP w Bartnikach w roku 2018/19.
 12. Sprawozdanie z działalności SP w Rygałówce w roku 2018/19.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk

                                                                                             

Otrzymują:

 1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.
 2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 3. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.
 4. Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Karolina Buraczyk

Data wytworzenia: 2019-09-17

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-09-17

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-09-17