VII sesja Rady Miejskiej w Lipsku

Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zwołania

VII sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) postanawiam:

1) Zwołać VII sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 13 sierpnia 2019 r.

2) Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.

3) Rada Miejska obradować będzie w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, ulica Rynek 23.

4)  Zaproponować następujący porządek obrad:

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawieprzyjęcia stanowiska w sprawie modernizacji drogi Białystok - Augustów – Suwałki;
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 8. Przedłożenie Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2019 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk;
 11. Uchwała w sprawie wzoru wniosku na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położonej w obrębie Lipsk, oznaczonej nr geodezyjnym 112/1, gm. Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Krysiuk


                                                                                          

Otrzymują:

1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.

2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.

3. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.

4. Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Konrad Skokowski

Data wytworzenia: 2019-08-06

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-08-06

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2019-08-06