IX Sesja Rady MIejskiej w Lipsku

Postanowienie

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zwołania IX sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) postanawiam:

  1) Zwołać IX sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 30 październik 2019 r.

  2) Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 9:00.

  3) Rada Miejska obradować będzie w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, ulica Rynek 23.

  4) Zaproponować następujący porządek obrad: 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

  4. Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

  5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

  6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipsk na 2019 r

  7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019-2034.

  8. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  11. Informacje o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2020 r.

  12. Informacje o opłatach lokalnych na 2020 r.

  13. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

  14. Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych za 2018 r.

  15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019.

  16. Wolne wnioski i informacje.

  17. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                           Tadeusz Krysiuk

 

Otrzymują:

  1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.

  2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.

  3. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.

  4. Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Karolina Buraczyk

Data wytworzenia: 2019-10-24

Wprowadzający: Rafał Magiera

Modyfikujący: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2019-10-24

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2019-10-24