Zaproszenie do udziału w obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Informuję, że w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Informacja o  stawkach podatku rolnego i leśnego na 2017 rok.
 9. Informacja o  stawkach podatku od środków transportowych.
 10. Informacja o opłatach lokalnych na 2017 rok.
 11. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025.
 12. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu budżetu Gminy Lipsk na 2017 r.
 13. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 14. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipsk.
 15. Uchwała w sprawie współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 r. 
 16. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.
 17.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech PIetrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-11-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-11-09