Zaproszenie do udziału w obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godz. 9.00 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 7. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Lipska do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 00082-65151-UM1000007/16, która została zawarta z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Augustowskiego.
 9. Przedłożenie Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 11. Sprawozdanie z działalności Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku za rok szkolny 2015/2016.
 12. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie i opinia sądu dotycząca potrzeb na 2017 r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-08-22

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-08-22