Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zwołania XXII sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) postanawiam:

1. Zwołać XXII sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 30 sierpnia 2017 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.
3. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad.
2)    Przyjęcie porządku obrad.
3)    Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
4)    Interpelacje i zapytania radnych.
5)    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6)    Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/141/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.
7)    Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8)    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2017 – 2025.
9)    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
10)    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
11)    Przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12)    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Augustów w zakresie objęcia mieszkańców Miasta Augustowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance.
13)    Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
14)    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lipsk dwóch działek - części niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych nr ewidencyjnymi 20 i 22 o powierzchniach 670 m ² każda, położonych w obrębie wsi Kurianka w gminie Lipsk.
15)    Sprawozdanie z działalności Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku za rok szkolny 2016/2017.
16)    Informacje z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r.
17)    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18)    Wolne wnioski i informacje.
19)    Zamknięcie obrad.

5. W porozumieniu z Burmistrzem na sesję zaprosić:

1)    sołtysów;
2)    radnych Rady Powiatu Augustowskiego;
3)    kierowników instytucji działających na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Otrzymują:

1.Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów  niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.
2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
3. Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
4. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.
5.Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-08-23

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-08-23

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-08-23