Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zwołania XXV sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) postanawiam:

1) Zwołać XXV sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 28 marca 2018 r.

2) Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.

3) Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.

4) Zaproponować następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lipsku podjętych w 2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipsk.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018 – 2030.
 13. Przedstawienie sprawozdania za 2017 rok.
 14. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 15. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016 - 2018.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 za 2017 r.
 18. Raport monitoringowy z wdrażania w 2017 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016-2021. 
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sztabin w zakresie objęcia mieszkańców gminy opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance.
 20. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lipsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 21. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lipsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 22. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk.
 23. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 24. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 733/2, położonej w Lipsku przy ul. Saperów.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych na cele upraw rolnych.
 27. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/195/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipsk na lata 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipsk.
 28. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2018 roku.
 29. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 30. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 r.
 31. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 32. Wolne wnioski i informacje.
 33. Zamknięcie obrad.

5) W porozumieniu z Burmistrzem na sesję zaprosić:

 1. sołtysów;
 2. radnych Rady Powiatu Augustowskiego;
 3. kierowników instytucji działających na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Otrzymują:

 1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów  niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.
 2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 3. Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 4. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.
 5. Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2018-03-21

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-03-21

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-03-21