Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zwołania XXIV sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2017 r. poz 1875) postanawiam:

  1. Zwołać XXIV sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 12 grudnia 2017 r.
  2. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.
  3. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.
  4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
4) Interpelacje i zapytania radnych.
5) Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6) Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
7) Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2017 – 2030.
8) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018 – 2030.
9) Uchwalenie budżetu Gminy Lipsk na 2018 r.:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczącego Komisji Finansów i planowania,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e) głosowanie nad uchwałą budżetową.

10) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
11) Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
12) Uchwała w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
13) Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 r.
14) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku.
15) Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2018.
16) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17) Wolne wnioski i informacje.
18) Zamknięcie obrad.

  1. W porozumieniu z Burmistrzem na sesję zaprosić:
  • sołtysów;
  • radnych Rady Powiatu Augustowskiego;
  • kierowników instytucji działających na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Otrzymują:

1) Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów  niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.
2) Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
3) Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
4) Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.
5) Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-12-05