Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie zwołania XIX sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) postanawiam:

1. Zwołać XIX sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 15 lutego 2017 r.

2. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 9.00.

3. Rada Miejska obradować będzie w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23.

4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad.

2)    Przyjęcie porządku obrad.

3)    Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

4)    Interpelacje i zapytania radnych.

5)    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6)    Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lipsku podjętych w 2016 r.

7)    Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipsk.

8)    Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

9)    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

10)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu  ich pobierania.

11)    Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

12)    Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk.

13)    Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

14)    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji kultury, oświaty i spraw społecznych Rady Miejskiej w Lipsku, ustalenia zakresu działania i składu osobowego.

15)    Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2017 roku.

16)    Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2016 r.

17)    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18)    Wolne wnioski i informacje.

19)    Zamknięcie obrad.

5. W porozumieniu z Burmistrzem na sesję zaprosić:

1)    sołtysów;

2)    radnych Rady Powiatu Augustowskiego;

3)    kierowników instytucji działających na terenie gminy.

Przewodniczący Rady

Wojciech Marek Protasiewicz

Otrzymują:

1. Burmistrz Lipska - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów  niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.

2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.

3. Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.

4. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.

5. Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-02-08

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-02-08