XXIX sesja Rady Miejskiej w LIpsku

Postanowienie

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania XXIX sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawiam:

1) Zwołać XXIX sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 15 listopada 2018 r.

2) Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.

3) Rada Miejska obradować będzie w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, ulica Rynek 23.

4) Zaproponować następujący porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 8. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 9. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu budżetu Gminy Lipsk na 2019 r.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipsk.
 14. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Lipsk.
 15. Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2019 rok.
 16. Informacja dotycząca stawek podatku od środków transportowych.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2017/2018.
 18. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 19. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Lipsku.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                               Wojciech Marek Protasiewicz

Otrzymują:

 1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów  niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.
 2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 3. Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 4. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.
 5. 5.Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miiejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2018-11-07

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-11-07

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-11-07