Zaproszenie do udziału w obradach X Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Lipsk, dnia 2 grudnia 2015 r.

 

Or. 0002.7.2015                        

Mieszkańcy Gminy

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 900 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 Proponowany porządek :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2015 roku.
 7. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 8. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 10. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipsk na lata 2015 – 2025.
 11. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipsk na lata 2016 – 2025.
 12. Uchwalenie budżetu Gminy Lipsk na 2016 r.:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczącego Komisji  finansów i planowania,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 13. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lipsk na rok 2016.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 15. Uchwała w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Lipsk.
 16. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipsk na lata 2016 - 2021.
 18. Uchwała w sprawie wytypowania kandydata Rady Miejskiej w Lipsku na  członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie na lata 2016 – 2019.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-12-07

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2015-12-07

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-12-07