Zaproszenie do udziału w obradach VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Lipsk, dnia 21 września 2015 r.

 

Or. 0002.5.2015                        

Mieszkańcy Gminy
Informuję, że w dniu 29 września 2015 r. o godz. 900 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  VII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko i projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Lipsk wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2015 – 2025.
 9. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 11. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.
 12. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie i opinia sądu dotycząca potrzeb na 2016 r.
 13. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-09-22

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2015-09-22

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-09-22