Zaproszenie do udziału w obradach XIV Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Lipsk, dnia 10 czerwca 2016 r.

Or. 0002.4.2016                        

                                                                                

 

Mieszkańcy Gminy

Informuję, że w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 900 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 Proponowany porządek :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lipsk za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
 9. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Lipsku za 2015 r. i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku za 2015 r. i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku za 2015 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku za 2015 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Lipska za 2015 r.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lipsk za 2015 r.
 17. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska.
 18. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 19. Informacja o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wynikających z tego koniecznościach dokonania zmian w uchwałach.
 20. Kalkulacja stawek za odbieranie odpadów komunalnych na 2017 r.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

 

                                                         

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2016-06-13

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-06-13

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-06-13