XXVIII sesja Rady Miejskiej w LIpsku

Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zwołania XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Postanowienie

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie zwołania XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawiam:

1) Zwołać XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 28 września 2018 r.

2) Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.

3) Rada Miejska obradować będzie w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, ulica Rynek 23.

4)  Zaproponować następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipsk za 2018 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018-2030.
 9. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Informacja w sprawie opłat lokalnych za 2019 rok.
 12. Uchwała w sprawie statutu Gminy Lipsk.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat .
 14. Uchwała w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z.o.o z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Lipsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipsk umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 15. Uchwała w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z.o.o z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Lipsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipsk umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – RIPOK”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Wojciech Marek Protasiewicz

Otrzymują:

 1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów  niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.
 2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 3. Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 4. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.
 5. Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2018-09-21

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-09-21

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-09-21