Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zwołania XXIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) postanawiam:

 1. Zwołać XXIII sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 15 listopada 2017 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.
 3. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.
  7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  10. Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2018 rok.
  11. Informacja o stawkach podatku od środków transportowych.
  12. Informacja o opłatach lokalnych na 2018 rok.
  13. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  14. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu budżetu Gminy Lipsk na 2018 r.
  15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
  16. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
  17. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk.
  18. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipsku.
  19. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bartnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bartnikach.
  20. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rygałówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rygałówce.
  21. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anastazji Milewskiej w Lipsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anastazji Milewskiej w Lipsku.
  22. Uchwała w sprawie współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018r.
  23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2016/2017.
  24. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia sądu dotycząca potrzeb na 2018r.
  25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  26. Wolne wnioski i informacje.
  27. Zamknięcie obrad.
 1. W porozumieniu z Burmistrzem na sesję zaprosić:
  1. sołtysów;
  2. radnych Rady Powiatu Augustowskiego;
  3. kierowników instytucji działających na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Otrzymują:

 1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów  niezbędnych do rozpatrzenia punktów porządku obrad.
 2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 3. Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 4. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.
 5. Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-11-08

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-11-08