Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie zwołania XXI sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) postanawiam:

1. Zwołać XXI sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 20 czerwca 2017 r.

2. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.

3. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.

4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad.
2)    Przyjęcie porządku obrad.
3)    Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4)    Interpelacje i zapytania radnych.
5)    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6)    Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
7)    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2017 – 2025.
8)    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku.
9)    Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2016 r. i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
10)    Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku za 2016 r.
11)    Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku za 2016 r.
12)    Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Lipska za 2016 r.
13)    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lipsk za 2016 r.
14)    Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska.
15)    Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipsk na lata 2017-2018.
16)    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipsku.
17)    Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk w latach 2015-2016.
18)    Uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lipsk na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
19)    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20)    Wolne wnioski i informacje.
21)    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-06-13

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-06-13