Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie zwołania XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) postanawiam:

1. Zwołać XVIII sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień  19 grudnia 2016 r.

2. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 900.

3. Rada Miejska obradować będzie w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23.

4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie porządku obrad.

3)     Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

4)     Interpelacje i zapytania radnych.

5)     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6)     Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2016 roku.

7)     Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

8)     Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2016 – 2025.

9)     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2017 – 2025.

10) Uchwalenie budżetu Gminy Lipsk na 2017 r.:

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)     przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczącego Komisji  Finansów i planowania,

c)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;

d)     dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e)     głosowanie nad uchwałą budżetową.

11) Uchwała w sprawie podpisania przez Gminę Lipsk umowy partnerskiej o współpracy z Gminą Sopockinie na Białorusi.

12) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Lipsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji  wyborczych.

13) Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

14) Uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania.

15) Uchwała w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

16) Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 r.

17) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku.

18) Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017.

19) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

20) Wolne wnioski i informacje.

21) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

 

 Otrzymują:

1. Burmistrz Lipska  - z prośbą o dostarczenie projektów uchwał i innych materiałów niezbędnych do   rozpatrzenia punktów porządku obrad.

2. Radni odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.

3. Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami o zwołaniu sesji.

4. Radni Powiatu, kierownicy instytucji - zaproszenia do udziału w sesji.

5.Mieszkańcy gminy – w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-12-15

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-12-15