Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 16.02.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek pełnomocnika złożony w dniu 28.08.2017 r. w imieniu inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej :

Budowę linii napowietrzno kablowych SN 15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nn (15/0,4kV), budowę linii napowietrzno kablowych nn 0,4 kV oraz przebudowę przyłączy energetycznych nn 0,4kV

w obrębie wsi Jaczniki, jedn. ewid. Lipsk, działki: 70/3, 70/4, 159, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 72/2, 72/1, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 160/1, 160/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/3, 84/4, 56, 57, 84/5, 84/6, 85/3, 85/4, 85/6, 85/7, 86, 89, 61, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 67/2, 68/2, 67/1, 68/1, 158/1, 113/1, 113/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 166, 167/1, 169/3, 169/2, 172/1, 174/1, 241, 176/1, 178/1, 180/2, 180/3, 180/4, 182/1, 184/1, 243/3, 243/2, 243/1, 244, 246, 388/1, 247, 260, 253, 252, 251, 250, 248, 384, 186/1, 188/2, 188/4, 190/1, 399/1, 399/2, 270, 271, 274/3, 274/2, 195, 196, 397, 281, 200/1, 282

- w obrębie wsi Dulkowszczyzna, jedn. ewid. Lipsk , działki: 43/2, 145/6, 43/5, 43/4, 42/4, 42/3, 42/6, 42/5, 41/17, 41/16, 41/19, 41/18, 41/21, 41/20, 41/4, 41/5, 41/6,

w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty opublikowania  niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami dotyczącymi sprawy w pokoju Nr 17 tut. Urzędu (tel. (87) 6422703 lub kom. 693 908 271) oraz składać w tej sprawie wyjaśnienia i wnioski.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipska z podaniem:

  1. Imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu.
  2. oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

w nieprzekraczalnym terminie do 09.03.2018 roku

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Bachor

Data wytworzenia: 2018-02-27

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-02-27

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-02-27