Nabór na wolne stanowisko pracy - "Informatyk"

Burmistrz Lipska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko "Informatyk".

Burmistrz Lipska
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

II. Określenie stanowiska : informatyk

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3) Wykształcenie wyższe informatyczne;

4) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) Cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

7) Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery;

8) Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu administrowania systemami i sieciami informatycznymi.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów (ezd)
  2. Znajomość przepisów prawnych samorządowych, o ochronie danych osobowych, o informatyzacji.
  3. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
  4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole;
  5. Komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność;
  6. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

 1. Administrowanie systemami i siecią teleinformatyczną Urzędu oraz zapewnienie prawidłowego ich działania – okresowe kontrole stanu instalacji i urządzeń.
 2. Zarządzanie i rozbudowa systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów;
 3. Nadzór nad prawidłową pracą programów użytkowych, biurowych i systemowych.
 4. Konfiguracja i instalacja sprzętu komputerowego w Urzędzie.
 5. Dokonywanie przeglądów, interwencji serwisowych i konserwacji sprzętu.
 6. Doradztwo techniczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz używanych aplikacji.
 7. Współudział w pracach przy rozbudowie sieci komputerowej.
 8. Współudział w utrzymaniu i rozbudowie stron www Urzędu.
 9. Nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzanych danych w Urzędzie, w tym tworzenie kopii bezpieczeństwa danych i systemów.
 10. Stałe dokształcanie się oraz bieżące śledzenie i wdrażanie nowelizacji przepisów i rozwiązań wynikających z powierzonego zakresu czynności.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk.,
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 3. Wymiar czasu pracy: ½ etatu,
 4. Umowa o pracę: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 5. Budynek biurowy jest jednopiętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy.

VI.W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Lipsku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (za zgodność z oryginałem poświadczone przez kandydata);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (za zgodność z oryginałem poświadczone przez kandydata);
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności)

VIII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn.zm..)”.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka” , w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2

16 – 315 Lipsk

w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie lub inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

X. Informacje dodatkowe

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 876422700.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Burmistrza Lipska.
 3. Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym odbędzie się bez udziału kandydatów.
 4. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub e-mailem o dopuszczeniu do drugiego etapu.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.
 6. Burmistrz Lipska zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Lipsk, dnia  1 grudnia 2017 r.

Burmistrz
mgr Lech Łępicki

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-12-01

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-12-01