Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Zarządzenie Nr 58 /15
Burmistrza Lipska

z dnia 9 czerwca  2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Na podstawie art.5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 zkwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych  w Lipsku.

       2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarzadzenia.

§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Lipska odrębnym zarządzeniem.
§ 3. Obsługę organizacyjną i administracyjną konkursu zapewnia Urząd Miejski w Lipsku.
§ 4. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipsk, w siedzibie Urzedu i placówkach oświatowych w Gminie Lipsk.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniam podjęcia.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki


 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 58/15
Burmistrza Lipska
z dnia 9 czerwca 2015 r.

 

BURMISTRZ  LIPSKA
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, ul. Szkolna 1, 16 - 315 Lipsk

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.):

1. Stanowisko dyrektora zespołu szkół może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

     1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

     2) ukończył studnia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

     3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

     4) uzyskał:

            a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

            b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

            c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

     5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

     6) nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art.78 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz nie  toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

     7)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

     8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

     9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

2. Stanowisko dyrektora Zespołu szkół może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje, do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w ust.1 pkt  2 – 9 niniejszego ogłoszenia.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w której ubiega się o to stanowisko;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pacy zawodowej, zawierający w szczególności informację o :

a) stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność kopii dokumentów potwierdzające posiadanie stażu pracy określonego w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

10) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1388)  - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenia, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarna o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) –  w przypadku nauczyciela, lub w art. 140 ust.1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Na żądanie organu prowadzącego, podczas postępowania konkursowego, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt: 2, 4, 5, 10 i 11.

5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, (numerem telefonu kontaktowego) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”, w terminie do 8 lipca 2015 r. do godz.15.00 na adres: Urząd Miejski w Lipsku, 16 - 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, lub przesłać pocztą na wskazany adres. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Lipska.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Burmistrz
/-/  Lech Łępicki

Lipsk, dnia 9 czerwca 2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-06-09

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2015-06-09

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-06-09